Nuorodos

Europinių inovacijų centras
www.einc.lt

Projektas „Moterų socialinio mobilumo skatinimo modelis (MSMS modelis)“
www.msms.lt

Lietuvos darbo birža
www.ldb.lt

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
www.lygybe.lt

Nevyriausybinių organizacijų koalicija moterų teisėms ginti
www.moterukoalicija.webinfo.lt

2007–2013m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonės „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką"