Prieš pradedant aktyviai dalyvauti projekto veiklose, dalyvių grupėms pravedami mokymai, kurių metu moterys paruošiamos tinkamai dalyvauti projekte. Projekto metu dalyvės dalyvauja kompleksinėse veiklose, kurias sudaro:

Individualios konsultacijos:

 • Asmens poreikių vertinimas bei jo individualių planų sudarymas. Šių konsultacijų metu įvertinami skirtingi kiekvienos projekto dalyvės asmeniniai poreikiai, susiję su įsidarbinimu, mokymusi ir/ar kvalifikacijos keitimu bei sudaromas individualus jos planas.
 • Individualūs susitikimai su mentoriumi. Projekto metu organizuojami individualūs ugdytinių susitikimai su mentorėmis, kurių metu siekiama ugdyti, palaikyti bei atkurti projekto dalyvių socialinių, savarankiško gyvenimo bei darbinius įgūdžius, įgalinti spręsti savo socialines problemas, parodyti, kaip nueiti kelią nuo socialinės atskirties iki dalyvavimo visuomeniniame gyvenime bei integracijos į darbo rinką.
 • Individualus tarpininkavimas ir kita pagalba įsidarbinant bei įsidarbinus. Projekto metu vyksta individualios konsultacijos, kurios padeda visiems projekto dalyviams įsidarbinimo klausimais, jiems kreipiantis į darbdavį, tariantis su darbdaviu dėl pokalbio ir jam ruošiantis, jų metu konsultuojama rekomendacinių laiškų derinimo klausimais.

Grupinės konsultacijos:

 • Motyvavimo įsigyti išsilavinimą ir dirbti. Projekto metu yra organizuojamos grupinio motyvavimo konsultacijos, kurių metu dalyviai skatinami siekti išsilavinimo ir ieškoti jų poreikius atitinkančio darbo. Konsultacijų metu vyksta dalyvių tarpusavio bendravimas ir diskusijos, kurios sustiprina motyvacijos poveikį.
 • Lyčių lygybė ir nediskriminavimas darbo rinkoje. Projekto metu pravedamos grupinės konsultacijos lyčių lygybės ir nediskriminavimo tematika, jų metu skatinamos diskusijos dalyvių tarpe reiškiant savo nuomonę, dalinantis patirtimi bei pateikiant savo idėjas ir išvadas.
 • Profesinis orientavimas, informavimas, bei profesinių gebėjimų įvertinimas. Projekto metu organizuojamos konsultacijos padeda kiekvienai dalyvei įvertinti jos turimus profesinius gebėjimus, jų metu yra teikiamos profesinio orientavimo, informavimo bei konsultavimo paslaugos. Dalyvės taip pat skatinamos aktyviai diskutuoti, dalintis savo patirtimi bei pateikti savo idėjas.

Bendrųjų įgūdžių ugdymo mokymai:

Projekte dalyvės išklauso 240 ak. val. mokymų kompleksą, kurį sudaro pasirinkti mokymai iš pateikto sąrašo:

 • Anglų kalba pradedantiesiems 60 ak. val.;
 • Anglų kalba pasitobulinimui 60 ak. val.;
 • Vokiečių kalba pradedantiesiems 60 ak. val.;
 • Vokiečių kalba pasitobulinimui 60 ak. val.;
 • Kompiuterinis raštingumas pradedantiesiems 40 ak. val.;
 • Kompiuterinis raštingumas pasitobulinimui 30 ak. val.;
 • Buhalterinės apskaitos pagrindai 40 ak. val.;
 • Raštvedyba ir archyvavimas sekretorėms 30 ak. val.;
 • Pardavėjų darbo pagrindai 30 ak. val.;
 • Sėkmingos darbo paieškos pagrindai 30 ak. val.;
 • Bendravimo įgūdžių lavinimas 20 ak. val.;
 • Verslumo įgūdžių lavinimas 20 ak. val.

Praktika:

 • Praktinių darbo įgūdžių ugdymas projekto partnerių įmonėse. Atkuriant arba didinant asmens darbingumą, profesines kompetencijas ir pajėgumą dalyvauti darbo rinkoje, labai svarbu dalyviui suteikti ne tik teorines žinias, bet ir galimybę pritaikyti įgytas žinias bei įgūdžius praktikoje. Projekto metu partnerių įmonėse suteikiama galimybė atlikti praktiką ir taip ugdyti dalyvėms savo praktinius darbo įgūdžius.
 • Profesinių gebėjimų atkūrimas ir naujų išugdymas bei palaikymas darbo klubuose. Ilgesnį laiką nedirbusioms moterims labai svarbu ne tik, dalyvaujant įvairiuose bendrųjų kompetencijų mokymuose, įgyti reikiamų kompetencijų, bet ir atkurti bei palaikyti savo turimus profesinius gebėjimus, darbinius įgūdžius ir išugdyti naujus dirbant komandoje, bendraujant kolektyve bei su klientais. Šioje veikloje naudojamas imitacinis darbo modelis moterų mokymo procese. Savarankiškai atlikdamos joms pateikiamas praktines užduotis, moterys gauna platesnį žinių spektrą nejausdamos mokymosi naštos. Darbo klubas tai ne tik darbinės adaptacijos programa, bet ir betarpiška moterų reintegracija į darbo rinką.

Projekto metu taip pat yra organizuojamos savipagalbos grupės Pavidaujo kaimo bendruomenėje, kurių metu vykstančiose diskusijose moterys yra skatinamos aktyviai dalintis savo patirtimi sprendžiant įvairias visoms dalyvėms aktualias problemas, taip pat mokytis iš kitų dalyvių sėkmingų pavyzdžių.

Veiklos projekto darbuotojams:

Projekto darbuotojams, dirbantiems su projekto dalyviais, yra organizuojamos veiklos jų kvalifikacijos tobulinimui:

 • Mokomasis vizitas į Ispaniją. Projekte dirbantys darbuotojai apmokomi asociacijoje BAOBAB Ispanijoje, teikiančioje plataus profilio pagalbą socialinės atskirties grupėms, įskaitant ir bedarbius bei perimama šios asociacijos patirtis ir projekte pritaikomi naujoviški darbo metodai. Taip pat darbuotojams organizuojami papildomi dviejų dienų trukmės intensyvūs mokymai, kurie padeda sustiprinti darbuotojų gebėjimus efektyviai dirbti su projekto tikslinėmis grupėmis.
 • Grupinis mentorių konsultavimas. Projekto metu organizuojamos grupinės mentorių konsultacijos, kurių metu kartu su yra aptariamas jų ugdytinių progresas, ieškoma tinkamiausių sprendimo būdų mentorystės proceso eigoje iškilusioms problemoms, aptariamos papildomų mokymų ugdytinėms ir naudingų svečių pakvietimo galimybės.

2007–2013m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonės „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką"