Projekto tikslai

  • Skatinti tikslinės grupės moteris integruotis į darbo rinką, įveikti socialinę atskirtį ir tapti socialiai aktyviomis;
  • Stiprinti projekto darbuotojų gebėjimus dirbtis su tiksline grupe.

Projekto uždaviniai

  • Taikyti socialinę individualią mentorystę kaip aktyvų socialinės integracijos metodą;
  • Įgyvendinti grupinės socialinės reabilitacijos paslaugas, skatinančias tikslinės grupės moterų socialinį savarankiškumą;
  • Įgyvendinti profesinės reabilitacijos paslaugas, didinančias tikslinės grupės moterų įsidarbinimo galimybes;
  • Perimti užsienio partnerių patirtį dirbant su tiksline grupe.

Projekto tikslinės grupės

  • Gausių šeimų nedirbančios narės, motinos, vienos auginančios vaikus;
  • Moterys, po ilgesnės pertraukos (nedarbo trukmė viršija 24 mėnesius) grįžtančios į darbo rinką;
  • Ilgalaikės bedarbės ar socialinių pašalpų gavėjos.

2007–2013m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonės „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką"