Geriau darbas, nei pašalpa

Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-075

Projektu siekiama spręsti moterų, po ilgesnės pertraukos (nedarbo trukmė viršija 24 mėnesius), motinų vienų auginančių vaikus, gausių šeimų, ilgalaikių bedarbių ir socialinių pašalpų gavėjų re-integracijos į darbo rinką ir visuomenę problemas.

Gyvendamos iš pašalpų, bedarbės moterys užsidaro tarsi „užburtame rate“, sustiprėja jų vienišumo jausmas, susiaurėja interesų ratas ir neretai, dėl sumažėjusių šeimos pajamų, tiek jos, tiek jų šeimos nariai yra stumiami į skurdą ir gilesnę socialinę atskirtį.

Šios moterys galbūt norėtų susirasti darbą, bet dažnai nežino nuo ko pradėti, į ką kreiptis, negali įvardinti kokio darbo norėtų. Patiriamas socialinis vienišumas įtakoja bedarbių moterų pažįstamų rato susiaurėjimą, taip sumažindamas jų darbo paieškos galimybes per asmeninius tinklus.

Natūralu, kad be socialinės pagalbos bei paskatinimo, papildomo motyvavimo, joms labai sunku įveikti šį „užburtą ratą“.

Be to, dėl ilgalaikio nedarbo ir greitai besikeičiančių darbo rinkos poreikių, jų kažkada įgytos žinios ir turėti gebėjimai būna paprasčiausiai pasenę, jų turimos profesinės kvalifikacijos nepaklausios, o menkas profesinis orientavimasis darbo rinkoje neleidžia pasirinkti atitinkamų mokymo ar perkvalifikavimo kursų, kurie yra pakankamai brangūs. Šios moterys, įvertinusios savo šeimos pajamas, net nedrįsta žengti žingsnio perkvalifikavimo link. Skaityti daugiau..

Projekte numatytos kompleksines paslaugas sudarančios trys paslaugų grupės:
  • Socialinė individuali mentorystė (individuali socialinė dalyvių reabilitacija). Šioje paslaugų grupėje skiekiama parodyti dalyvėms, kaip nueiti kelią nuo socialinės atskirties iki dalyvavimo visuomeniniame gyvenime ir integracijos į darbo rinką, yra pasirinkta kaip pagrindinė projekto veikla. Šio metodo nauda ir efektyvumas grindžiamas Suomijos patirtimi, su kuria pareiškėjas susipažino dalyvaudamas mokomuosiuose seminaruose Europos Sąjungos šalyse, organizuotuose projektų, skirtų bedarbių re-integracijai į darbo rinką, rėmuose.
  • Grupinė socialinė dalyvių reabilitacija. Šioje paslaugų grupėje siekiama užtikrinti tinkamą dalyvių grupinę socialinę reabilitaciją, moterims pravedamos grupinės konsultacijos, kurių naudą sustiprinamas ir skatinamas dalyvių tarpusavio bendravimas ir diskusijos. Šioje grupėje padedama ir efektyviai skatinama projekto dalyvių socialinis savarankiškumas, motyvacija ieškoti darbo, supažindinama su lygiomis teisėmis ir nediskriminavimo darbo rinkoje principais, taip didinanamos jų galimybės dalyvauti visuomenės gyvenime ir darbo rinkoje.
  • Dalyvių profesinė reabilitacija. Ši paslaugų grupė skirta atkurti ir didinti asmens darbingumą bei pajėgumą dalyvauti darbo rinkoje. Projekto dalyvėms bus suteikta galimybė atkurti ir išugdyti naujus bei palaikyti savo profesinius gebėjimus organizuojamuose darbo klubuose.
Slėpti
Kviečiame

2007–2013m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonės „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką"